No.4 SBD: 31
Điểm bình chọn: 696
SBD: 04
Điểm bình chọn: 793
SBD: 14
Điểm bình chọn: 1,038
SBD: 23
Điểm bình chọn: 706
No.5 SBD: 37
Điểm bình chọn: 539
No.6 ID 26
Điểm bình chọn: 477
No.7 ID 53
Điểm bình chọn: 222
No.8 ID 06
Điểm bình chọn: 174
No.9 ID 11
Điểm bình chọn: 132
No.10 ID 05
Điểm bình chọn: 106
No.11 ID 45
Điểm bình chọn: 93
No.12 ID 41
Điểm bình chọn: 90
No.13 ID 47
Điểm bình chọn: 74
No.14 ID 03
Điểm bình chọn: 67
No.15 ID 33
Điểm bình chọn: 48
No.16 ID 52
Điểm bình chọn: 43
No.17 ID 30
Điểm bình chọn: 39
No.18 ID 50
Điểm bình chọn: 37
No.19 ID 46
Điểm bình chọn: 36
No.20 ID 55
Điểm bình chọn: 36
No.21 ID 54
Điểm bình chọn: 35
No.22 ID 22
Điểm bình chọn: 32
No.23 ID 42
Điểm bình chọn: 20
No.24 ID 21
Điểm bình chọn: 19
No.25 ID 43
Điểm bình chọn: 17
No.26 ID 39
Điểm bình chọn: 14
No.27 ID 60
Điểm bình chọn: 12
No.28 ID 16
Điểm bình chọn: 11
No.29 ID 56
Điểm bình chọn: 11
No.30 ID 08
Điểm bình chọn: 11
No.31 ID 17
Điểm bình chọn: 10
No.32 ID 35
Điểm bình chọn: 10
No.33 ID 32
Điểm bình chọn: 10
No.34 ID 51
Điểm bình chọn: 10
No.35 ID 36
Điểm bình chọn: 9
No.36 ID 12
Điểm bình chọn: 8
No.37 ID 10
Điểm bình chọn: 7
No.38 ID 09
Điểm bình chọn: 7
No.39 ID 59
Điểm bình chọn: 6
No.40 ID 61
Điểm bình chọn: 5
No.41 ID 15
Điểm bình chọn: 4
No.42 ID 07
Điểm bình chọn: 3
No.43 ID 58
Điểm bình chọn: 1
No.44 ID 49
Điểm bình chọn: 1